Fuglekonge 1908

Vognmand Martin Hansen 

 

Platte er malet af: Eigil Aagaard, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 15. juli 1908:


Vognmand Peder Martin Hansen.

Vognmand fra 1877.

Vognmand Martin Peder Hansen var søn af småkører Knud Nielsen Hansen og Georgine Caroline født Erichsen.

Gift med Anna Kristine (20-5-1843-). Deres søn, Rasmus, overtog i 1916 Martins forretning under navnet Martin Hansens Søns Vognmandsforretning

Født 16. maj 1843 i Skælskør.

Død 15. feb. 1914 i Korsør.


Skyttekonge 1908: Lærer P. Aug. Poulsen.


Gave: Skydeskive.

Med Sommerlyst og Vognmand Martin Hansen ved den nye tilbygning.

Som nok er bliver færdig i 1908.Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Hr og Fru Vognmand Martin Hansen Fulglekonge 1908

Vognmand Martin Hansen, Algade 18 i baggården
Rasmus Svare med pisken i forreste vogn

Periode     1905 - 1915
Arkiv     Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og OmegnForskønnelsesselskabets Fugleskydning 1909. Festligt og i mægtigt humør kan man forestille sig at dagen er forløbet.

Korsør den 16 juni 1909. Fugleskydningen
Regnvejr på Fugleskydningsdagen er ved at blive en tradition.
Vel regnede det i går ikke så stærkt som forrige års Fugleskydningsdag, men af og til, navnlig henimod middagstid, kom byger op og sendte nogle stænk fra sig.
Dagen begyndte som sædvanligt med, at et orkester ved 6 tiden drog gennem byen. Kl 8 samledes skytterne ved Hotel Korsør, og i procession afhentedes årets Fuglekonge, Vognmand Martin Hansen. Efter at gevinsterne var hentet, marcheredes gennem byen til de ved Lovsøen holdende vogne, som så besørgede det videre fornødne med at bringe skytterne til Skoven.
Ved 10.30 tiden tog skydningen sin begyndelse.
Da man ved 12.30 tiden afbrød skydningen for at gå til frokosten, var de 6 æbler, kronen og ringen skudt ned.
Menuen for frokosten var: Sprængt Lam, Tunge, Laks, Kylling og Jordbær. En del ikke skytter var kommet til stede, og med skytterne var ialt ca 50 medlemmer bænkede om frokostbordene. Formanden, Redaktør Adam Jensen bød velkommen og udtalte, at der kun var tre officielle taler.
Formanden: En skål for Hs. Maj. Kong Frederik den 8! ( 9 fyldige hurra og Nationalsangen).
Købmand H. Bennesen talte for Fædrelandet. I talerens barndom hed det: Sit Fædreland skylder man alt, nu derimod hører man ikke de ord så ofte.
En skål for, at disse ord igen må stige op i det danske folk!
(Hurra, Der er et yndigt land).
En sang af “Jeppe” blev derpå afsungen.

Formanden: Det er mig en ære og glæde at tale for vor Fuglekonge, Vognmand Martin Hansen. Vi hilste Martin Hansen velkommen som vor Konge, thi han er en personlighed, enhver må se op til. Fra meget beskedne forhold har han oparbejdet sig en stor forretning heri byen. Og medbøren er ikke gået ham til hovedet, beskeden er han, og beskeden har han alle sine dage været. Vi udtaler de bedste ønsker for vor Fuglekonge samtidig med, at vi takker for den smukke platte, han har skænket selskabet. I den tid Martin Hansen har regeret, er selskabet gået godt frem( en stemme: De har ikke fået vand!) Nej, det har vi ikke. Medlemmerne har sikkert også været tilfredse med Martin Hansens regering. Lad os tømme vort glas til ære for Fuglekongen og hans familie. De leve! (Hurra).
Vognmand Martin Hansen takkede og udbragte et Leve for Forskønnelsesselskabet.

For dette takkede Formanden. Han udtalte endvidere: Vort selskab fylder i år de 70. Tiden er løbet forbi bestyrelsen, derfor er der ikke arrangeret nogen festlighed i den anledning. Når man ser hen til andre byer, er Forskønnelsesselskaberne der langt yngre end vort. Allerede i 1839 havde borgerne i vor by forståelsen af, hvad et sådant selskab kunne blive for Korsør.
Det første selskabet tog op, var anlæggelsen af den lille Lund ved Lovsøerne. Det næste blev beplantningen langs Landevejen til Skoven, der eksisterede ikke et træ på Landevejen dengang. Nogle borgere tog sig så på at køre den lange vej til Avedøre ved København for at hente de piletræer, som nu er faldet for øksen.
Skoven, som da hørte under Sorø Amt, var lukket for færdslen, da man mente, at træerne tog skade af, at der spadseredes imellem dem. Den første spadseresti, der blev anlagt, gik fra det røde Led til Rundhøj, der blev den første Samlingsplads i Skoven om søndagene for Korsoranerne, men stien måtte ikke anlægges så bred, at der kunne gå to ved siden af hinanden, man måtte gå i gåsegang. Der blev på skrænten af Rundhøj anlagt stensatte Kogehuller, som endnu eksisterer.

Udviklingen fortsattes, og selskabets virksomhed udvidedes og omfatter nu, hvad medlemmerne kender.
Men selskabet havde næppe udrettet så meget, hvis ikke Byrådet havde stillet sig så velvilligt, og navnlig er det godt, når Byrådets Tilsynsførende med Skoven ser med velvilje på Forskønnelsesselskabets arbejde. Desværre er Byrådets Tilsynsførende, Fabrikant Kähler ikke tilstede, thi så ville jeg henvende skålen til ham, ej heller er andre af Byrådet tilstede, således at vi kunne få lejlighed til at sige tak.
En skål for Korsør!( Hurra)


Fuldmægtig Michaelsen motiverede et Leve for “Kronprinsen”, Slagtermester C. Hansen.
Guldsmed H. Larsen bragte en tak til bestyrelsen for hvad den har udrettet. Et leve for Korsør Forskønnelsesselskab! (Hurra).


Bødkermester Groesmeyer talte for Fuglekongen og Skyttekongen, og Købmand Strarup for sangens forfatter.
Cand. philol. V. T. Dahl: I Korsør har jeg tilbragt mine bedste dage. Jeg ser, at der endnu råder den samme stemning, som i gamle tider. En skål for Korsør!(Hurra).


Der holdtes endnu nogle taler. Bl.a bragte Fuldmægtig Michaelsen en hilsen fra Stationsforstander Nielsen, Nyomgård.
Skydningen fortsattestil kl godt 18.15, da Brystpladen- Kongegevinsten, faldt til Sadelmagermester H. C. Hansen ved Manufakturhandler Teilmanns skud. Der var da afgivet 474 skud til Fuglen.

Kl 20.30 fandt præmieuddelingen sted.
Gevinster:
Venstre Klo Æble, 2 saltkar, Maskinmester C. Justesen ved Bagermester P. Thers skud.


Højre Klo Æble, 1 sølv servietbånd, Malermester Brøndum Møller ved eget skud.


Kronen 1 barometer, Banegårdsrestauratør Rs. Hansen ved Murermester Georg Rasmussens skud.

Ringen, en sølv æggeske, Sadelmager H. J. Hansen ved Købmand O. Teilmanns skud.

Halsen, 1 rejsekikkert, Forvalter H. C. Hansen ved Journalist Th. Lunch Jensens skud.

Halen, 1 sølv kartoffelske, Malermester Brøndum Møller ved eget skud.

Venstre Vinge, 1 sølv Ragoutske, Konditor Jørgen Thers ved eget skud.

Højre Vinge, 1 sølv potageske, Bødkermester Groesmeyer ved eget skud.

Brystpladen, Kongegevinsten 6 sølvspiseskeer, Sadelmagermester P. J. Hansens skud.

Skytten tildeltes skytternes Udmærkelsestegn: En Sølvfugl på en grøn roset.
Den med Fugleskydningen forbundne Salonskydning havde vundet meget livlig tilslutning, endog det smukke køn havde meldt sig som aktive skytter her.
Skydningen var delt i 2 afdelinger: A for Skytteforeningsmedlemmer og B for alle andre deltagere.

Kilde: Korsør Avis den 16 juli 1909.
Mediestream
Jimmy Pedersen

Oplagt af Henrik Bach 2020

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her