Fuglekonge 1939

Tandlæge Ejnar Jensen 

 

Platte er malet af: Eigil Aagaard, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 1939 Tandlæge Ejnar Jensen


Fuglekonge 5. juli 1939:


Tandlæge Einar Jensen. Født 22. maj 1888 i Skørring,

Randers Amt. Søn af møller Groes Jensen og hustru Ane født Henriksen.

Tandlæge 7. aug. 1918.

Etableret som selvstændig tandlæge i Korsør okt. 1918.

Flyttede til Korsør 1921. Praktiserede der til 1953.

Død 5. juni 1955.

Gift 7. okt 1916 med Olga Honegger fra Schweiz.

Stifter af ”Frit Danmark” i Korsør. Medlem af

Frihedsrådets lokalkomite. I en periode formand for

Korsør Boldklub. Medstifter af Hjemmeværnsforeningen

1946. Medstifter af Korsør Vandrehjem.


Fuglekonge ved eget skud.

Gave: Skive forestillende Korsør Vandrehjem

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2020

Tandlæge Ejner Jensen, Algade

Med hans hustru som var fra Schweiz

Elga Honnaggor Jensen

 

Af Kay-Verner Christiansen

Billedet findes på Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Korsør avis 1 aug 1946

Fra fugleskydningsmiddagen, på 100 års dagen foreningens stiftelse.

1939: Korsør Fugleskydning & Forskønnelsesskab.

Fra fugleskydningsmiddagen, på 100 års dagen foreningens stiftelse.

Fuglekonge 1939 : Tandlæge Ejner Jensen

 

På billedet fra Venter.

Fru Redaktør. Carlus Sundgaard

Fru Murer . Chr Svare

Fru. Tandlæge.  Elga Honnaggor Jensen

Glarmester. Carl Hansson

Direktør. Schmidt Korsør Glasværk.

Fru Direktør. Schmidt

Tandlæge. Ejner Jensen.

Boghandler. Morgens Zachariassen.

I Korsør Avis 26 sept 1940

Kunne man læse om Haandværker- og Industriforeningens Generalforsamling 1940.

Der var flere Konger af det gamle selskab med.

 

 

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 
Jimmy Pedersen
Mediestreamer


 

Korsør Avis 26 sept 1940

Haandværker- og Industriforeningens Generalforsamling.

En smuk Hyldest til Kongen.

Vinterens Studiekredsarbejde blev en Succes og vil blive fortsat i den kommende Vinter.

En Haandsrækning til L.A.B.

Korsør Haandværker- og Industriforening afholdt i Gaar  Eftermiddags en stille og idyllisk Generalforsamling, hvor baade Regnskabet og Beretninger blev godkendt uden den mindste Debat. Alligevel varede det næsten 2 Timer, før man var færdig med Dagsordenen.

Formandens Beretning.

Efter at Direktør Ch. Friis efter Traditionen var valgt til Dirigent, aflagde Formanden, Skomagermester O s v. Møhr Johnsen en fyldig Aarsberetning, hvori han til Indledning beklagede, at Medlemsfremgangen kun havde været 1 - eet -  Medlem. Der burde agiteres langt kraftigere blandt Medlemmerne, da et Medlemstal paa 266 var altfor lidt.

 I Aarets Løb var 7 Medlemmer afgaaet ved Døden. Malemester L. P Larsen, Mekaniker Chr. Petersen, Planteskoleejer Hans Mathiesen, Enkefru Melson, Enkefru Anna Johansen, Slagtermester R. Svare og Maskinmester Ilkjær. Medlemmerne rejste sig, da Formanden mindedes de Afdøde.

 Paa Grund af Forholdene har der ikke været festlige Sammenkomster. Slagtermester R. Svare hyldede vi dog ved en Fest paa 25 Aarsdagen for hans Indtræden i Bestyrelsen.

 

Vellykket Studiekredsarbejde.

 

 Til Gengæld for de Fester, vi har maattet undvære, har det nystartede Studiekredsarbejde været en usædvanlig Succes. Der har været afholdt Studiekredsmøder hver 14. Dag hele Vinteren igennem med ca. 20 Deltagere. Det gik fortræffeligt, og det var med Beklagelse, at vi maatte holde op den 9. April. I den kommende Vinter venter vi at komme i Gang igen med langt større Deltagelse.

 Tiden har ikke tilladt, at vi har deltaget i udenbyes Møder, og al Forbindelse udadtil er sket pr. Brev. Den eneste Undtagelse er, at Formanden har deltaget i Rejsestipendieforeningens Udflugt til Sorø.

Der sælges for faa Lodsedler.

Varelotteriets Bestyrelse har klaget over, at der sælges alt for faa Lodsedler i Korsør -  kun 783 Stkr. I Byer, som er langt, langt mindre, sælges indtil 1200 Sedler. Vi opfordrer derfor Medlemmerne til at interessere sig stærkere for Varelotteriet, da Lotteriets Overskud kommer Foreningen til Gode. Det taler sit tydelige Sprog, at vi hidtil har faaet ca. 91,000 Kr. fra Lotteriet!!

 Der har i det forløbne Aar været afholdt Svendeprøver, men nu ebber det ud. Fagene har snart helt overtaget Prøverne, og for vort Vedkommende bliver det sikkert sidste Gang til Efteraaret.

 Der er uddelt de sædvanlige Legater paa ca. 300 Kr., og til Finlandshjælpen er ydet en Gave paa 100 Kr.

 

”A u g u s t a ”s Brændselsforsyning sikret.

 

 Efter Kontingentforhøjelsen paa den ekstraordinære Generalforsamling har vi kunnet købe Brændsel til Villa ”A u g u s t a” , og der er købt saa meget, som vi overhovedet har Plads til, og vi mener at kunne klare os gennem Vinteren. Paa ”A u g u s t a” er indrettet fælles Beskyttelsesrum for Beboerne og Gasværksarbejderne, og Udgifterne er delt med Kommunen. Rummet har hidtil været benyttet 19 Gange.   ”A u g u s t a” er blevet fritaget for Renovationsafgifter.

 Paa Smedemester Carl Sørensens 90 Aars-Dag holdt Bestyrelsen en Fest for den gamle Haandværker.

Skolen som Vandrerhjem.

Teknisk Skole har i Foraaret været inddraget til andet Formaal, hvorfor der ikke kunde afholdes den sædvanlige Skoleafslutning. Skolen har i Sommerens Løb været benyttet til Vandrerhjem, og det er gaaet fortræffeligt. Vort udmærkede Portnerpar har været Herbergsledere, og de har modtaget adskillige Takkeskrivelser fra taknemlige Vandrere, ligesom Dansk Vandrelaugs Korsørafdeling har takket Foreningen.

 

Det nye Legat.

 

 Formanden mindedes til Slut afdøde Blikkenslagermester Chr. Gebert. der har skænket Foreningen en Legatkapital paa 4000 Kr. til videre Uddannelse af Elever paa Teknisk Skole. Det uddeles tørste Gang til Sommer paa Stifterens 80 Aars-Dag

I 1943 fejrer Foreningen 75 Aars Jubilæum, og det var Formandens haab, at de næste Par Aar vilde staa i Fremgangens Tegn. Ogsaa for vort Land ønsker og haaber vi, at højere Magter vil være gamle Danmark naadig i Tiden, som kommer.

 

Teknisk Skoles Liv.

 

 Teknisk Skoles Forstander, Lærer Eggerth Hansen aflagde en detailleret Beretning fra Teknisk Skole, hvoraf fremgik, at Elevantallet har været 154, fordelt paa 19 Faggrupper. Der har været undervist i 1302 Timer med et samlet Elevtimetal paa 24,198. Forsømmelser med lovlig Grund har været 1428 Timer (5.9 pCt.) og uden lovlig Grund 26 Timer (0.1 pCt. ).

 Paa Grund at den kortere Læretid aflægges Prøverne i Frihaandstegning allerede i 1 Klasse, saaledes at Eleverne kommer et Aar tidligere i Fagklasserne. Det er gaaet udmærket paa denne Maade.

 Paa Grund at 10 Dages Standsning i den værste Vinterkulde sluttede Undervisningen først den 9 April.

 Det nye Skoleaar begynder som sædvanligt den 1. Oktober, og vi haaber at kunne gennemføre Undervisningen paa normal Maade.

 Fra Malermester Brøndum Møller har vi modtaget en Del Tegninger fra hans Ophold i München. De er nu indrammet og ophængt. Begge Beretninger godkendtes uden Diskussion.

De mange Regnskaber.

 Kassereren Glarmester Carl Hansen forelagde Foreningens Regnskab, der balancerede med 4503 Kr. og slutter med en Kassebeholdning paa -- 15 Kr.

  ”A u g u s t a” - Regnskabets Balance er paa 4103 Kr. Der er laant 604 Kr. hos Foreningen.

 Foreningens Formue er paa 107.793 Kr. med en Statusbalance paa 129,1 18 Kr.

 Teknisk Skoles Regnskab balancerer med 14,725 Kr. - Skolepenge har udgjort 2636 Kr.. Varelotteriet 771 Kr., Handelsministeriets Tilskud 4920 Kr., Korsør Kommunes Tilskud 2032 Kr. m. v. -  Lønninger og Kontorhold har kostet 6122Kr ., Brændsel. Belysning o.s.v. 3370 Kr. og Afdrag paa Gæld 700 Kr. Der sluttes med en Kassebeholdning paa 2474 Kr. Skolens Formue udgør 51,786 Kr. foruden Foreningens Egenkapital i Bygningen paa 9413 Kr.

 Friboligfondens Regnskab balancerer med 5752 Kr. Formuen er paa 37,810 Kr. -  en Fremgang paa kun 125 Kr., hvilket skyldes de store Brændseltudgitter. Maalet er at naa op paa en Formue paa 50,000 Kr., saa ”A u g u s t a” kan hvile i sig selv.

 Endvidere aflagdes Regnskaber for Sibberns og Erlangsens Legater.

 

Nyt Bestyrelsesmedlem.

 Til Bestyrelsen genvalgtes Formanden, Skomagermester O s v. Møhr Johnsen, Byraadsmedlem, Ingeniør Jørgen K. Rasmusen og Saddelmagermester Krogh. I Stedet for afdøde Slagtermester R. Svare nyvalgtes Smedemester J. A. Jensen. Til Suppleanter nyvalgtes Tømrermester Svend Christensen og Mekaniker Kaj NieIsen. Til Revisorer genvalgtes Murermester Carl Rasmussen og Bankdirektør E. Jørgensen.

 

En Haandsræ-kning til L. A. B.

 

 Under Eventuelt forelagde Formanden to Skrivelser fra L.A B. - dels om Indmeldelse (aarligt Kontingent 10 Kr.) og dels om Tilskud til Reparationskampagnen (30 Kr.). Bestyrelsen var yderst interesseret i Foreningens Arbejde og anbefalede alle Haandværkere at indmelde sig, men man fandt, at man først burde spørge Medlemmerne, da man ikke mente selv at kunne gaa rundt og bede om Tilskud til Driften og saa bagefter dele ud til andre Foreninger. Bestyrelsesmedlem Chr. Svare paapegede ligeledes den daarlige økonomiske Stilling, der ikke tillod nye Udgifter. L. A B.s Formand, Arkitekt Breinholm fremhævede, at L. A. B.s Virksomhed i første Række støttede Haandværket og forstod ikke Bestyrelsens Standpunkt Han støttedes af bl. a. Entreprenør Anton Andersen og Installatør Carl Jepsen, og efter yderligere Debat vedtoges enstemmigt at yde L. A. B den ansøgte Støtte.

 Efter at Entreprenør Anton Andersen havde rettet en Tak til Bestyrelsen, sluttede Generalforsamlingen med Leveraab for Dirigenten.

En fornøjelig Spisning.

Efter Generalforsamlingen samledes ca. 60 Medlemmer til en fornøjelig Spisning, hvor Bagermester Jørgen Thers bød velkommen – specielt til de mange nye Ansigter, der var mødt denne Gang.

 

En Hyldest til Kongen.

 

 Formanden holdt Aftenens eneste officielle Tale. ”Det er ikke tilfældigt, at vi mødes saa tæt op til Kongens Fødselsdag. Det er gjort med velberaad Hu, for at vi af vores inderligste Hjerte kan hylde Kongen. Vi var fortvivlet den 9. April, og vi vidste ikke, hvor vi skulde finde et Staasted. Kongens Opraab, der sluttede med Ordene: ”Gud bevaare jer alle. Gud bevare Danmark”, viste os, at der var en,der led endnu mere end vi, og en bølge af den største Sympati strømmede Kongen i Møde. Det er vort Haab i denne Stund, at Gud vil forunde Kong Christian X. at opleve freden i Europa, og at det maa blive ham forundt endnu i mange Aar at regere over et frit og udelt Danmark”. Efter den smukke Tale fulgte 9-foldige Leveraab og ”Kong Christian”.

Senere talte Entreprenør CHR. Svare for Revisorerne, påå hvis Vegne Bankdirektør Jørgensen takkede, Arkitekt Breinholm for Bestyrelsen, Formanden for CHR. Friis og Brøndum Møller og MalermesterTH. Hansen for Foreningen.

Efter Spisningen, hvor en Række Fædrelandssange blev sunget, samledes man til et hyggeligt samvær i Selskabslokalerne.

 

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 
Jimmy Pedersen
Mediestreamer

Renskrevet Jimmy Probst.
Oplagt af Henrik Bach 2020

Tilbage til Kongerække

Tryk her