2006 Fuglekongen

Politassistent Kurt Sørensen

Platten er malet af Ellen Friis: Foto Lars Moosdorf 2020.

Kurt Sørensens plattemotiv er polities våbenskjold og med et anker og skorstensfejernes laugsmærke på kanten.

Platten er malet af malermester/konservator Ellen Friis, Slagelse.

Kurt Sørensen er født den 25. marts 1949 i Ustrup i Uth Sogn ved Horsens som søn af dræningsarbejder Gunnar Sørensen og hustruen Grethe, født Andreasen.


Han har tre børn med lærer Vibeke Nørgaard. Kristjan er født i 1976, Kamilla er født i 1978 og Kristina er født i1982.

Da folkeskolen er overstået, bliver Kurt Sørensen uddannet på Søfartsskolen i Frederikshavn, på Teknisk Skole i Tønder som skorstensfejer og på Politiskolen i København. Den militære uddannelse er sket i Forsvarets Lægekorps.


Efter politiskolen bliver han i 1977 ansat i Slagelse Politikreds med bopæl i Lundforlund og med tjenestested i Korsør, og her fra i turnustjenester i forskellige af politiets afdelinger, Rigspolitiets færdselspoliti, kriminalpolitiet, sekretariatsarbejde, rejseafdelingen, lokalpolitiet og arbejde i IPA (International Police Association), som er en verdensomspændende social forening af politifolk og herunder formand for lokalforeningen. Kurt Sørensen er desuden  uddannet som køreprøvesagkyndig og virker i kredsen som sådan.  Pensionen indtræder i 2014.


Kurt Sørensen flytter til Korsør i 1993 og bliver gift med Jette Jensen, datter af smedemester Poul Jensen, fra smedefirmaet J.A. Jensen og Sønner, Korsør.


FritidsInteresserne har i årene i Korsør været mangfoldige. Han har sejlet med større træsejlskibe, senest ”Bien” af Korsør, og han har deltaget  i kapsejladsen  ”Sjælland rundt”. Hertil kommer museumsarbejde med en femten-årig periode som bestyrelsesformand for Korsør By- Og Overfartsmuseum.

Han har også arbejdet med bygningsbevaring i bevaringsforeninger og været aktiv i Korsør Kanonjolle Laug samt været samler af veteranmotorcykler med restaurering og kørsel på disse.

Fritiden er ligledes briugt i Odd-Fellow Logen i Korsør, hvor han har været logens overmester i to perioder fra 2013-2015 og 2017-2019.

Kilde familien
Henning Pedersen / Henrik Bach 2020


Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Ordinære Tingsamling

Onsdag den 21. marts 2007 kl. 18:30 i Sommerlyst.

 

I henhold til Selskabets Love & Vedtægter var medlemmerne indkaldt til den ordinære Tingsamling på Jagtslottet Sommerlyst, med efterfølgende dagsorden.

 

 

Dagsorden i.h.t. Selskabets love & vedtægter:

 

 1. Statsministeren byder velkommen.
 2. Valg af Tingformand.
 3. Statsministeren aflægger beretning.
 4. Finansministeren forelægger det reviderede regnskab.
 5. Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.
 6. Valg af 3 ministre jf. indkaldelsen.
 7. Valg af 2 ministersuppleanter jf. indkaldelsen.
 8. Valg af 2 Statsrevisorer jf. indkaldelsen.
 9. Indkomne forslag.
 10. Eventuelt.
Sommerlyst

Statsministeren byder velkommen:

 

 1. AW starter med at byde velkommen til HM. Kong Kurt, samt medbragte en hilsen fra æresmedlem Christian Christensen, og gl. ikke tilstedeværende konger, hvorefter en stor velkomst lød til de 33 fremmødte skytter. Samtlige af selskabets ministre/suppleanter var fremmødt, samt selskabets mangeårige arkivar Erik Meincke. AW styrede straks samlingen videre til punkt 2 valg af Tingformand.<//font>

 

Valg af Tingformand:

 

 1. AW foreslog Erik Meincke, som Tingformand, dette blev vedtaget med stor applaus, hvorefter EM gik til talerstolen for at takke for valget. EM kunne konstatere, at Tingsamlingen var indvarslet i Korsør Posten den 7. marts 2007, og indkaldelse var pr. fodpost tilgået samtlige medlemmer, og alt var således foregået med rettidig omhu i.h.t. Selskabets love. EM gav straks ordet videre til Statsministeren for aflæggelse af årets beretning.<//font>

 

Statsministerens beretning:

 

 1. Statsministeren fremlagde herefter sin på vanlige vis store og meget fyldestgørende årsberetning for samlingen, som efterfølgende med applaus blev godkendt. Denne beretning vil ikke blive refereret i dette referat, men vil tilgå Selskabets arkivar EM, og blive vedhæftet dette referat.<//font><//font>

 

 

Finansministeren forelægger det reviderede regnskab:

 

 1. IH lod herefter Selskabets regnskab omdele til samtlige fremmødte medlemmer, og gik efterfølgende i gang med at oplæse punkterne i det meget veludførte regnskab. EM spurgte herefter om der var nogen kommentarer til regnskabet, inden det gik til godkendelse, Tonny Nielsen spurgte til det store underskud på Kr. 50.000,00 vedr. Fugleskydningen 2006, IH forklarede herefter, at indretningen af skydepladsen, samt musik til aftenfesten var de store pengeslugere, men var dog budgetteret til Kr. 30.000,00 i 2007, hvilket Tonny herefter havde fået forklaringen på. IH gennemgik herefter budgettet punkt for punkt, og alle kunne konstaterer, at der var et meget lille overskud på Kr. 10.000,00 i 2007. Der blev fra samlingens side spurgt om et fremadrettet likviditetsbudget på 5 år, dette kunne IH naturligvis trække op af hatten, og uddele for herefter at gennemgå det i de tal et sådan nu måtte være, det er som IH sagde kun et budget, og ikke faktisk, ting kan naturligvis ske, der er lagt reserver ind, men disse er der allerede taget hul på her ved byggeriet. EM kunne herefter spørge om der var nogen kommentarer, eller spørgsmål, men det var der ikke, og det blev således med stor applaus godkendt, det manglede også bare lige, kunsten er at gøre alle mætte, og det mestre IH til fuldkommenhed.<//font><//font>

<//strong>

Fastsættelse af Tingskat for det kommende år:

 

 1. Statsministeren foreslog under dette punkt en forhøjelse af selskabets Tingskat fra 2008, for menige medlemmer på kr. 25,00, fra Kr. 250,00 til Kr. 275,00, og for de ca. 80 erhvervsdrivende Kr. 100,00, fra Kr. 500,00 til Kr. 600,00. Keld Boye foreslog at hæve Tingskatten for menige med Kr. 50,00, men det blev dog ikke godkendt, så førstnævnte blev vedtaget af forsamlingen, og dette kan således hjælpe lidt på vej i driften.<//font>

 

 

Valg af 3 ministre:

 

 1. På valg er Statsminister Arne Weldingh, Indenrigsminister Søren Bak og Boligminister Henrik Bach, alle var villige til genvalg, dette blev med en hurtig applaus vedtaget af forsamlingen, og de 3 nævnte ministre er således genvalgt for en 2 åring periode, og de bliver efterfølgende konstitueret, når ministeriet træder til orden.<//font>

Valg af 2 ministersuppleanter:

 

 1. På valg er 1. suppleant Steen Friis Olsen, og 2. suppleant Allan Hessel. Steen Friis Olsen var villig til genvalg, og blev med applaus genvalgt af forsamlingen, Allan Hessel ønskede ikke genvalg, og i stedet for havde ministeriet i dagsordenen foreslået Palle Hinrichsen, som 2. suppleant, og Palle Hinrichsen blev således med applaus valgt af forsamlingen, og ønskes hermed velkommen i ministeriet.<//font>

 

 

Valg af 2 Statsrevisorer:

 

 1. På valg er Arne Svendsen og Ove Madsen, begge var villige til genvalg, og blev med applaus således det, og er klar til et nyt hårdtarbejdende år.

 

Indkomne forslag:

 

 1. Der var skriftligt fra Palle Hinrichsen indkommet flere små ændringsforslag til Selskabets love og vedtægter, ændringsforslagene vil kort blive nævnt i dette referat, og de indkomne forslag vil tilgå Selskabets arkivar Erik Meincke, og således blive vedhæftet dette referat. Hermed følgende nævnte forslag: § 9. stk. 2 fra Korsør ændres til Slagelse kommune, § 4 Ballet om aftenen, ændres til, ved ballet. § 5. grøn eller rød skydesløjfe, synligt i knaphul eller andet sted på tøjet, ændres til synligt på påklædningen.
 2. Hermed tilføjes, ? Skytterne at bære en af ministeriet godkendt hovedbeklædning?. Der var små rettelser til de af Palle Hinrichsen indgåede forslag, tilføjelser og rettelser blev vedtaget, og vil tilgå i Selskabets love og vedtægter. Der var ikke andre indkomne forslag.

 

 

Eventuelt:

 

 1. Keld Boye spurgte AW om det var fordi der var for få deltagere, at man kun ville give aftenfesten et forsøg til, AW svarede at vi lå på 60 til 70 deltagere, når aftenfesten blev afholdt på tirsdage, og resultatet var ikke meget bedre ved det første forsøg i 2006 om lørdagen, men naturligvis tager vi den en gang til, og må herefter i fællesskab følge op på det, det skal jo også være en forretning for restauratøren, som jo alligevel har os i huset om tirsdagen, men kan måske gå glip af et større arrangement om lørdagen, hvis der ikke deltager flere, så vi skal og må gøre noget i begge lejre. HB gennemgik i grove træk herefter byggeprojektets status, med de tilgåede ændringer m.m. SB talte om skydemasten, og kunne fortælle, at der om 14 dage ville tilgå Selskabet nogle forslag, men vi kan desværre ikke nå at få ført det ud i livet, som en blivende arrangement, da der skal ansøges om tilladelser i alle verdenshjørner, det er ikke noget man bare lige gør, som man har lyst, og inden alt dette er på plads, har vi i hvert fald skiftet monark nok en gang, og må desværre se denne ekstra omkostning flyve til himmels. Herefter spurgte Tingformanden EM om der var andet under eventuelt, det var der ikke, og han takkede herefter samlingen for god ro og orden, og gav herefter vanen tro, ordet til Statsministeren for en afsluttende bemærkning. AW takkede Tingformanden, for et godt arbejde, samt en stor tak til de tilstedeværende medlemmer, for den aktive deltagelse og interesse for Selskabet.<//u>

 

 

 

MVH

 

John Nielsen

Referent          

 

 

Kong Kurt d II

Det nye Ministerierne

Ministersuppleanter Steen Friis-Olsen

Finansminister Ib Hansen

Justisminister John(Carlsberg ) Nielsen

Boligminister Henrik Bach

Ministersuppleanter Palle Hinrichsen

Statsminister Arne Weldingh

Indenrigsminister Søren Bak

Og i stolen Kong Kurt d. II

(Kurt Sørensen)

 

Hb 31/3-07

 

Onsdag d. 5 Juni 2007

Mandag d. 9 Juni 2007

Tirsdag d. 10 Juni 2007

 

Aftenfest Lørdag d. 14 Juni 2007

 
 
 

Det nye tag på Sommerlyst 2006

Her er så en nytårshilsen fra.

Korsør d. 29 januar 2007

 

Som mange af Jer nok ved, havde vi den 12. december licitation på nyt tag til Sommerlyst. Det blev nok lidt dyrere end vi havde håbet, men det er lykkedes os, at kunne skrive en kontrakt med tømrermester Vagn Petersen, El-firma Multi-electric og malermester Per Vedel.

 

Det er meningen, at der startes op ca. 1 februar. Der er sat ca. 3-4 måneder af til hele sagen. Lad mig ikke glemme at sige tak til alle, der har bidraget til finansiering af dette projekt, ikke mindst Korsør Kommune og Korsør Erhvervsforening, uden deres bidrag var det ikke lykkedes.

 

Husk: Der er fulgeskydning tirsdag d. 12 Juni 2007, og aftenfest lørdag den 16. juni 2007

 

Vi fra ministerierne vil gerne ønske jer alle et godt nyt år.

 

Boligminister

Henrik Bach

 

Nyt i tag sagen:

REFARAT AF LICITATION TAGRENOVERING

DATO: 12 DECEMBER 2006

Der var indbudt til licitation i Sommerlyst hvor det fremsendte udbudsmateriale blev åbnet kl. 13.00

 

Der blev budt velkommen af Søren Jensen fra rådgivende ingeniørfirma, hvorefter de fremsendte tilbud åbnet.

 

Der var udsendt/modtaget følgende tilbud på tagrenovering af Sommerlyst:

 

 

Tømrerentreprise

Tømrermester Vagn Petersen 4241 Vemmelev (personligt fremmøde)--- kr. 1.273.220,00

 

Ejvind Larsen Eft. 4220 Korsør (personligt fremmøde)--------- kr. 1.335.446,00

 

CJ- Byg ApS 4220 Korsør (ej fremmøde eller noget materiale modtaget)

 

Korsør Byggeservice v/John Milwertz 4220 Korsør (ønskede ikke at afgive tilbud på udsendt materiale)

 

Vemmelev Tømrerforretning 4241 Vemmelev (ønskede ikke at afgive tilbud på udsendt materiale)

 

Kim Hansen 4242 Boeslunde (ønskede ikke at afgive tilbud på udsendt materiale)

 

 

El-entreprise

Multi Electric 4220 Korsør(personligt fremmøde)---------- kr. 69.900,00

 

Læby Electric 4220 Korsør (personligt fremmøde)---------- kr.109.800,00

 

EH-Gruppen v/Rene Sørensen 4220 Korsør (ej fremmøde)kr. 98.790,60

 

El-gruppen 4220 Korsør (personligt fremmøde)kr. 89.758,00

 

 

 

 

Malerentreprise

Tårnborg Malerforretning 4220 Korsør (personligt fremmøde) kr. 53.110,00

 

Malerfirma Hilkjær 4220 Korsør (personligt fremmøde) kr. 57.000,00

 

Malerfirma Skovgård v/Bjarne Hansen

4220 Korsør (ej fremmødt eller noget materiale fremsendt)

 

 

Ansøgning om økonomisk tilskud til udskiftning af tag

Korsør, 5 december 2006

 

Ansøgning om økonomisk tilskud til udskiftning af tag på selskabets ejendom ?Sommerlyst?.

 

Sommerlyst, som ligger midt i den skønne Korsør Lystskov, er opført i 1866. Der er i de forgangne år renoveret og forbedret en del på denne ?gamle dame? efter selskabets beskedne midler men vi har igennem en del år haft et stort problem: Ejendommens tag.

 

Først lidt om Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab.

 

Foreningen er fra 1839. I 1866 byggede man Sommerlyst, som indeholder selskabslokaler og restaurant som p.t. er bortforpagtet.

 

Sommerlyst indeholder en hyggelig krostue til 60 pers., en sal hvor der kan sidde 120 pers, samt en overdækket terrasse til ca. 35 pers., som primært bruges i sommerhalvåret. Her kan man sidde og nyde udsigten til skoven, over et godt måltid mad eller en kop kaffe.

 

Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab er et non-profit selskab, som har et vigtigt formål, nemlig at holde Sommerlyst i god stand.

 

Ansøgning

 

Vi har fået skiftet gulv i salen og krostuen, udskiftet el-varme til centralvarme samt bygget nyt køle/frostrum m.v. Dette er blot nogle af de ting, som er lavet gennem de seneste år via sponsorater fra foreningens medlemmer.

 

I nogle år har der været optræk til, at taget på ejendommen skulle udskiftes, nu er det desværre nødvendigt, naturskiferen er delvis nedbrudt og det har regnet ind flere gange.

 

Bygningen er født med tagbelægning af naturskifer. Selskabet har i de senere år på grund af bygningens unikke karakter fået henvendelse med opfordring til at lade bygningen frede, dette vil vi helst undgå på grund af besværlighederne ? men vi er helt klar over, at bygningen er bevaringsværdig og i respekt herfor skal alle renoveringsarbejder udføres som om bygningen var fredet.

 

Som en følge af det eksisterende tags utætheder har indvendige lofter lidt en del vandskade og det er en nødvendighed at forny disse lofter i forbindelse med tagudskiftningen.

 

Tagarbejder

 

Tømrerentreprisen

Demontering af gammelt tag ? opretning af spær ? undertag af krydsfinér og nyt tagpap tag.

 

Blikkenslagerentreprisen

Zinktagrender med rendejern ? foldblik ? zinknedløbsrør ? skotrender ? zinktagrygning.

 

 

Indvendige lofter

 

Tømrerentreprisen

Nedrivning af eksist. loft- opretning - isolering - opsætning af loft - montering af ?snydebjælkeloft?.

 

El-entreprisen

Demontering af gamle installation - ny installation - genmontering af eksisterende belysning.

 

Malerentreprisen

Maling af loft og bjælker.

 

 

Bilag med overslag fra håndværkerne kan eftersendes tillige med projekttegninger.

 

Vi har formået, at skaffe kr. 1,125.000,-.

 

Da den samlede udgift er af betydelig størrelse, som det fremgår af ovenstående opstilling, tillader vi os herved at ansøge om økonomisk hjælp for at kunne bevare ?Sommerlyst?.

 

Læs venligst mere om Sommerlyst og Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab på

 

www.fugleskydning.dk

 

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab