Love for Selskabet, & Vedtægter for Fugleskydningen.Love for:Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab.


§ 1.
Selskabets øjemed er:


A.
At virke til byens og omegnens forskønnelse og vedligeholde, de selskabet tilhørende anlæg:
Pavillonen Sommerlyst med tilhørende områder.

B.
Selskabet afholder en årlig fugleskydning ved Sommerlyst ,ligesom der kan afholdes andre
selskabelige sammenkomster for selskabets medlemmer med pårørende.

Selskabets indtægter, der ordinært består af medlemskontingenter, samt udleje af
 pavillonen Sommerlyst, og andre indtægter der kan være på tale, må almindeligvis
kun anvendes til det under punkt A nævnte øjemed.
Bestyrelsen, herefter benævnt ministerierne, fører regnskab over indtægter og udgifter,
 og regnskabet fremlægges ved den årlige generalforsamling,herefter kaldet Tingsamling.
Regnskabet revideres, inden fremlæggelse, af de af tingsamlingen valgte revisorer.

§ 2.A.

Den øverste myndighed i alle selskabets anliggender er tingsamlingen,
der afholdes hvert år i marts eller april måned.  Denne tingsamling i marts
eller april, er den ordinære tingsamling.
Ordinære tingsamlinger indvarsles med 2 ugers varsel,
ekstraordinære tingsamlinger med 1 uges varsel.
I øvrigt  afholdes tingsamling, så ofte ministerierne finder det nødvendigt,
 eller når det forlanges skriftligt af mindst 1/3 af medlemmerne.
Tingsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Ved ønske om tingsamling, fra medlemmerne, har ministerierne pligt til, at afholde
 tingsamlingen senest 3 uger efter ønskets fremkomst.
Tingsamlingen indvarsles med angivelse af dagsorden med den varsel der er givet
i disse love, i den lokale presse, eller til hvert medlem gennem postomdeling.
Til forandring af lovene for selskabet og forandring af vedtægterne for fugleskydningen,
 kræves en kvalificeret majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 2.B.
Dagsordenen for den ordinære tingsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Statsministeren byder velkommen.
2. Valg af Tingformand.
3. Statsministeren aflægger det forgangne års beretning og ser  frem i det nye år.
4.  Finansministeren forelægger det reviderede regnskab.
5.  Fastsættelse af Tingskat.
6.  Valg af ministre.
7.  Valg af 2 ministersuppleanter.
8.  Valg af 2 revisorer.
9.  Indkomne forslag.
10.  Eventuelt.


Forslag til behandling på den ordinære tingsamling skal være Statsministe-riet i
hænde senest 8 dage før tingsamlingen.

§ 3.
Ministerierne består af 5 medlemmer / Ministre, og for at vedligeholde
de gamle traditionen benævnes de som følger:
Statsminister, Indenrigsminister, Finansminister,
Boligminister, og Justitsminister.
Ministrene vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige årstal afgår
2 ministre og i ulige årstal 3 ministre. Genvalg kan finde sted. Ministerierne
konstituerer sig efter tingsamlingen, og vælger selv hvem der skal
have de forskellige ministerposter.
Ministersuppleanterne, herefter benævnt 1.ste og 2.den ministersupplean-ter,
vælges hvert år på tingsamlingen. Genvalg kan finde sted. Revisorer, hvoraf der vælges 2, herefter benævnt Statsrevisorer, vælges hvert år på tingsamlingen.
Genvalg kan finde sted.

§ 4.
Ministerierne har den udøvende myndighed. Det foranlediger, at ting-samlingens
bestemmelser bliver udført, samt varetager selskabets interesser bedst muligt.
Ministermøder kan afholdes så ofte ministerierne finder det nødvendigt.
Den årlige fugleskydningsdato fastsættes af ministerierne i henhold til vedtægterne
for fugleskydningen. Ministersuppleanterne kan indkaldes af ministrene til
udførelse af supplerende opgaver i forbindelse med fugleskydningens planlægning
og afholdelse.
Ved varigt forfald fra een eller flere af ministrene indtræder ministersuppleanterne i deres

sted.

§ 5.
Ministerierne må ikke afhænde selskabets faste ejendele, eller optage lån uden tingsamlingens samtykke.


Selskabet tegnes af Statsministeren og Finansministeren i forening.

§ 6.
Ministerierne er bemyndiget til at udfærdige ordensreglementer for afbe-nyttelse af  selskabets ejendele og anlæg. Ministerierne udfærdiger også vedtægter for fugleskydningen, som skal vedtages af tingsamlingen. Medlemmerne er forpligtiget til at følge både de vedtagne reglementer, såvel som vedtægterne ved fugleskydningen.
Til vedtagelse af vedtægter for fugleskydningen kræves kvalificeret majoritet
på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 7.
Som medlemmer af selskabet kan optages kvinder og mænd over 18 år,
efter ministeriernes godkendelse. Udmeldelse af selskabet skal ske skriftligt til
Finansministeren inden den 1.ste april. Hvis det sker senere er man pligtig at betale Tingskat for det følgende år.

§ 8.
Den årlige Tingskat, fastsat på den ordinære Tingsamling,

skal erlægges senest den 1.ste april.
Regnskabsåret går fra den 1.ste januar til den 31.de december.

§ 9.
Selskabet kan kun ophøre med at eksistere når 2/3 af medlemmerne stemmer
derfor på en tingsamling.  Er der ikke til tingsamlingen fremmødt et tilstrækkeligt
antal medlemmer, indvarsles til en ny tingsamling, der er beslutningsdygtig,
når 2/3 af de her fremmødte,  stemmer for selskabets ophævelse.

Ved opløsning skal foreningens formue tilfalde et velgørende eller almennyttigt
 formål i Korsør, fastsat med 2/3 majoritet,
af den afsluttende tingsamling, subsidiært fastsat af Ny Slagelse Kommune.

Ministerierne, den 21. marts 2007.:

Statsminister                                           Indenrigsminister
Arne Weldingh.                                       Søren Bak-Gulev.

Finansminister                               Boligminister
Ib Hansen.                                    Henrik Bach.

Justitsminister
John Peder Nielsen.


Samt Ministersuppleanterne.:
Steen Friis-Olsen & Palle Hinrichsen.

Vedtægter for: Den Årlige Fugleskydning.

§ 1.
Fugleskydningen afholdes den 2.den eller den 3.die tirsdag i juni måned hvert år.
 Skydningen varer som regel kun 1  dag.

§ 2.
Samtlige mandlige medlemmer er berettiget til, at deltage i skydningen med
efterfølgende bal, imod at betale for 1. skydenummer.

§ 3.
Udenbys boende, kan deltage i fugleskydningen, når de indføres af et medlem, og
betaler deres skydenummer.
Udenbys boende medlemmer kan ikke skydes til fuglekonge.

§ 4.
Både medlemmer der har deltaget i dagens fugleskydning, såvel som medlemmer der ikke har deltaget i skydningen, har ret til at deltage, sammen med deres familie og eventuelle gæster, ved ballet. Til familien medregnes damer, der har fast ophold i husstanden, samt ukonfirmerede børn.  Andre må deltage som gæster, både her og udenbys boende, når de kommer sammen med medlemmer af selskabet.

§ 5.
Ethvert medlem, der på fugleskydningsdagen opholder sig i og ved Sommerlyst,
skal bære een, af ministerierne godkendt skydesløjfe, synligt, i knaphul,
 andet sted på tøjet, eller i stråhatten.

§ 6.
For fugleskydningen fastsættes følgende regler.:
A.
Der skydes med riffel med kaliber 22.

B.
 Der skydes efter lukket liste, og ingen kan lade andre skyde for sig.
Ved ankomsten til Sommerlyst, uddeles skydenumre blandt de medlemmer, der er fremmødt.


C.
Skydningen foregår efter en fugl af træ, der er anbragt på skydemastens top,
 og der skydes efter følgende orden indtil fuglen er plukket.:

1.   Højre vingeæble,
2.   Venstre vingeæble,
3.   Højre kloæble,
3.   Venstre kloæble,
4.   Halsæblet,
5.   Haleæblet,
7.   Ringen,
8.   Kronen,
9.   Hals-pladen,
10. Halepladen,
11. Venstre vinge,
12. Højre vinge,
13. Brystpladen.


D. 
Falder 2 eller flere skydemål af  fuglen ned samtidig, tilfalder præmien 
på vedkomne nummer, den i rækkefølgen faldende præmie,
og der trækkes lod om de andre.

E.  
Falder et andet skydemål ned fra fuglen, end det der skydes efter,
 i utide, eller hvis der skydes efter noget andet end det der skal, og der derfor
falder noget ned fra fuglen, trækkes også lod om denne præmie.

F.  
Fuglekongen skyder første skud, statsministeren andet skud, herefter
eventuelle æresmedlemmer, og derefter øvrige skytter i den orden, der er lavet
ved nummertrækningen.
Fuglekongen er pligtig at skænke selskabet en skydeplatte til ophængning
i Sommerlyst, til minde om dagen. Andre udgifter kan ikke pålægges fuglekongen.

G.  
Skydeinspektøren lader riffelen, og giver den til skytterne.

H.  
Ingen af skytterne, eller andre, må opholde sig foran skydebord eller skydestand,
 når der skydes.Overtrædelse heraf kan medføre bøde, der idømmes af ministeriet.

I. 
 Til ledelse af skydningen, udvælger ministerierne 1 skydeinspektør, og 1 til 2  listeførere.
Disses anvisninger skal efterkommes.

K.
 Som gevinster, indkøber ministerierne præmier. Til  fuglekongen skal det være noget,
 der er fremstillet helt eller delvist af sølv. 
Til andre præmier kan der indkøbes ting af andre materialer.

L.  
Fugleskydningen indledes med musik om morgenen, gennem byen,
 ved at musikken kører rundt til ministeriernes medlemmer, og fuglekongen,
for at  vække dem. Turen foregår i udsmykket lastbil eller bus.
Kl. 8.00 mødes skytterne på et af ministerierne aftalt sted, og herfra går man i
 procession med musik til fuglekongens bolig, hvor kongen afhentes,
derpå fortsættes igennem byen efter forud fastlagt rute, og marchen slutter ved Lovsøanlægget,
hvorfra der køres til Sommerlyst.
 Ved ankomsten til Sommerlyst, saluteres 3 gange, efter at  flaget er sat.
 Efter navneliste er skrevet, meddeler Statsministeren skydeinspektøren, at
  skydningen kan begynde.

 

 


M.   
For hver gang alle skydenumrene er blevet råbt op, og skuddene er skudt,
og når der falder et skydemål ned fra fuglen, saluteres 1 gang.


N.  
Kl. 12.00 indstilles skydningen, ved salutering, og efter vandring, i samlet trop,
1 gang omkring pladsen og skydemasten, går skytterne ind i
Sommerlyst for at indtage frokosten.


O.   
Ved frokosten er det forbudt damer, at sidde med til bords.


P.  
Efter afslutning af frokosten, spiller musikken op til skyttedans, der saluteres 3 gange,
 og der vandres 2 gange rundt om skydemasten. Herefter fortsætter skydningen.


R.  
Hvis en skytte, efter at hans navn er råbt op 2 gange, ikke er kommet til skydestanden,
skydes hans skud af den efterfølgende skytte.


S.  
Når brystpladen er skudt ned, er skydningen afsluttet, og der saluteres 3 gange. 
Den, der ved eget skud, eller ved en andens, har fået brystpladen skudt ned,
kåres til årets fuglekonge.  Den skytte der har nedskudt brystpladen,
udnævnes til skyttekonge og tildeles, ved præmie uddelingen, skytternes æresnål.


T.  
Ministre må ikke, med mindre de allerede har været fuglekonge 1 gang,
sige nej til at blive fuglekonge, og andre medlemmer må, når de køber skydekort,
gerne tilkendegive om de ønsker at blive fuglekonge, eller ej.


U. 
Kl. 19.00 samme dag, eller en af ministerierne anden valgt dag,
spises der middag i Sommerlyst med damer. Efter middagen vandres til orkesterledsagelse,
(hvis muligt), 3 gange rundt om skydemasten, medens der bliver saluteret . 
På et under middagen passende tidspunkt foregår der hædring af afgående,
og kommende, fuglekonger og dronninger, samt præmie uddeling.
Ballet åbnes af statsministeren og fuglekongerne med damer.
Der danses til senest kl. 1.00,
hvorefter statsministeren afslutter fugleskydningen for indeværende år.

Ministerierne den: 21. marts 2007.

Statsminister                                                               Indenrigsminister

Arne Weldingh.                                                          Søren Bak-Gulev.

Finansminister                                    Boligminister
Ib Hansen.                                           Henrik Bach.

Justitsminister
John Peder Nielsen.


Samt Ministersuppleanterne.:
Steen Friis-Olsen & Palle Hinrichsen.


Dette: Love & Vedtægter for Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab,
samt selve Fugleskydningen, er et nyoptryk efter vedtagelse af ændringer på
Tingsamlingen den 21. marts 2007 af ændringsforslag.*

Indenrigsministeriet:
Søren Bak-Gulev.