Fuglekonge 1934

Restauratør Ejnar Olsen

 

Platte er nok malet af: Eigil Aagaard, Foto Lars Moosdorf 2020.
Restauratør Einar Olsen ved Sommerlyst 1935

Fuglekonge 3. juli 1934:

Restauratør Einar Olsen, Skovhuset.


Født 26. okt. 1892 i Lille Egede ved Boeslunde.

Søn af slagtermester Jacob Olsen og hustru Kirsti.

Gardehusar i Næstved 1912-15.


Slagtermester i Korsør (uddannet slagter og pølsemager.) 1915-1934. Algade 47.

Forpagter af Forskønnelsesselskabets restaurant Sommerlyst og Hotel Skovhuset 1930-1939.


Siden restauratør og hotelejer i Tinglev-Assens – Svendborg 1939-1964.

Tilbragte sit otium i Dagnæs ved Horsens til sin død i 1970.


Gift med Ellen Karen Marie Christensen, datter af hotelejer Martin Christensen og hustru Anne født Hansen.


Se  også 1927.

 


Skyttekonge, broderen tjener Axel Olsen.

Gave: Et maleri af Skovhuset.

 

Da der ikke var nogen fugleskydning hverken 1935 eller 1936,

hvor Forskønnelsesselskabet i stedet afholdt fest i Anlægget,

blev restauratør Einar Olsen fuglekonge i 3 år.
Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

1936 Skovhuset Foto Sylvest Jensen. Lokalhistorisk Arkiv i Korsør
Til venstre i toppen, ses Indgangen til Korsør Motorbane

Einar Olsen var Fuglekonge i 3 år.

Da der ikke var nogen fugleskydning hverken 1935 eller 1936,

hvor Forskønnelsesselskabet i stedet afholdt Anlægsfester i Lovsø Anlægget,

blev restauratør Einar Olsen Fuglekonge i 3 år.

Men Einar Olsen var tæt på at blive den sidste konge da bestyrelse ville sælge Sommerlyst.

 

Prøv at læs denne avisartikel fra Generalforsamlingen 8 juni 1936

 

 

Vestsjællands Social-Demokrat Slagelse, 9. juni 1936

KORSØR Forskønnelsesselskab afholdt i Aftes den med Spænding imødesete aarlige Generalforsamling, hvortil der var mødt ca. 80 Medlemmer.

 Det store Spørgsmaal paa Dagsordenen var Valg af ny Bestyrelse, men man naaede ikke at faa nogen valgt. Hele Generalforsandingen endte i det rene Kaos, og sikkert ingen af de Mødte har tidligere

overværet et lignende Møde.

 Som det vil erindres, var der i Januar ekstraordinær Generalforsamling i Selskabet, hvor man drøftede Spørgsmaalet om Salg af  ”Sommerlyst ". Fra en vis Side blev dette Forslag stærkt imødgaaet, og det antydedes stærkt fra dem, der gik imod Salg, at det sikkert vilde være en let Sag at rejse Penge til Restaurering af ”Sommerlyst”, og dersom Bestyrelsen ikke vilde paatage sig denne Opgave, var den

værdig til at forsvinde.

 

Situationen ændrede sig.

 

Denne Stemning havde fuldstændig vendt sig til i Aftes, og de Medlemmer, der har været stærkest i deres Kritik angaaende ”Sommerlyst”, var ikke til at formaa til at lade sig vælge til Bestyrelsen og føre Planerne ud i Livet.

Der var en god Anledning til at komme i Ledelsen, idet Bestyrelsens Medlemmer nægtede at modtage Genvalg. Det viste sig, at denne Bestyrelsens Holdning var en Streg i Regningenfor dem, der i Januar raabte paa Pietetsfølelse med Henblik paa ”Sommerlyst", og i Stedet for at gaa til Arbejdet, nægtede de alle at modtage Valg. Det var tillige andre Toner, der lød,idet de store Kritikere var helt krybende i deres Udtalelser for at faa den siddende Bestyrelse til at modtage Genvalg.

 Man forsøgte at faa det til at glide ved at hæve Generalforsamlingen en  halv Time, men der var

intet at gøre, Bestyrelsen vilde ikke fortsætte, og det var ikke muligt at faa valgt ny Ledelse, da alle de foreslaaede, paa et par enkelte nær, nægtede at modtage Valg.

 

I vildt Kaos.

 

 Generalforsamlingen sluttede derfor ved 24 Tiden i vildt Kaos, og uden at Selskabet har nogen egentlig Ledelse. Bestyrelsen der ikke vilde fortsætte, men ikke kunde faa afleveret, lader derfor sikkert høre fra

sig igen i den nærmeste Fremtid.

Mødets Forløb.

 

 

Selskabet og Værten paa ”Sommerlyst" tilsidesat.

 

 Formanden, Direktør Krause Thomsen, bød Velkommen og mindedes de Medlemmer, der i Aarets Iøb

var døde. (Medlemmerne rejste sig.)

 Til Dirigent valgtes Borgmester J.P. Hansen, hvorefter Formanden aflagde Beretning.

--Anlægsfestens Overskud havde været 4377 Kr. Der har været forskellige Arrangementer, som var forløbet paa bedste Maade. For ”Sommerlyst”s vedkommende er der sket et Brud paa Traditionen i den seneste Tid, idet der ikke er hørt fra den konservative Vælgerforening angaaende Grundlovsfest, og det undrede Bestyrelsen, at denne Fest flyttedes til Stranden. Der har været averteret med, at Flytningen skete af

Hensyn til, at ”Sommerlyst" ikke vilde blive aabnet, før der var foretaget en Restaurering, og denne Annonce fortsattes uforandret i ”Korsør Avis”, efter at det var meddelt, at der vilde være aabent i

”Sommerlyst" Pinsemorgen. Det, der er sket her, er en Tilsidesættelse af Forskønnelsesselskabets Bestyrelse og Værten.

 

Livlig Diskussion.

 

 Murermester Rasmussen: Der er fra den konservative Vælgerforening rettet Henvendelse til Værten,

men denne svarede, at der ikke blev aabnet i ”Sommerlyst" før efter Restaureringen.

 Restauratør Ejner Olsen: Der er spurgt mig, om der blev restaureret, og jeg kunde kun svare,

at det vidste jeg ikke.

 Cigarhandler Wiekers: Annoncen var for at forklare Aarsagen til Flytningen.

 Formanden: Det har altid været Skik, at man søger Forskønnelsesselskabet, og derefter aftaler det fornødne med Værten.

Wickers: Naar Værten giver den Besked, at det er omsomst at holde Fest, maa det da være unødvendigt

at søge.

 Chr. Meyer: Bordene var saa raadne, at de faldt sammen, saa Folk ikke engang kunde sidde ved Bordene

og spise deres Mad. Det kan man ikke byde Medlemmerne.

 Efter yderligere Udtalelser godkendtes Beretningen.

 

Regnskabet.

 

 Kassereren, Bogholder Kaj Mygind, oplæste Regnskabet, der balancerede med 9108 Kr. Af Indtægten er 1140 Kr. fra Medlemmerne i Kontingent, Kommunetilskud 300 Kr. og Tilskud fra Havnen 250 Kr. Af

Udgifterne nævner vi: Materialer til Antaget 1856 Kr., Arbejdsløn 3380 Kr., Planter 108 Kr., Dyr og Fugle

298 Kr., Foder 289 Kr. Udgiften ved Anlæget har ialt været 5930 Kr. Status balancerede med 31.377 Kr.

”Sommerlyst" er opført til en Værdi af 18.000 Kr. og Formuen er opgjort til 25.100 Kr.

 Efter forskellige Forespørgsler godkendtes Regnskabet.

 

”Sommerlyst"s Restaurering - igen.

 

 Nu var man naaet til Punktet ”Sommerlyst" paa Dagsordenen.

 Formanden redegjorde for nogle udarbejdede Planer, som dog kun skulde være til Efterretning for Medlemmerne. ”Sommelyst" burde været istandsat for 20 Aar siden. Om de udarbejdede Planer

har der været ført Forhandlinger med Ingeniør G. Kähler, og han har haft Foreningens Regnskab til Eftersyn,

I vorom han udtalte sin fulde Anerkendelse.

 Der er foretaget Udarbejdelse af 2 Overslag til Ombygning og Restaureringen; det ene Overslag vil koste ca.

20.000 Kr. og det andet ca. 12.000 Kr. Efter det første Overslag vil vi i ”Sommerlyst" faa en Sal, der er 50 m2 større end Teatersalen paa Hotel ”Korsør" .

 Naar G . Kähbler har set Forslagene, er det, fordi han udtalte, at han var valgt til at forhandle paa en Kreds af Borgeres Vegne, der var interesserede i Sagen, og som vilde skaffe de 12.000 Kr., som skulde afdrages med 1000 Kr. aarlig. Pengene kunde ogsaa skaffes gennem Haandværkerbanken til en Rente af 5 % og Afdrag i 20 Aar.

 

”Rag Kaasen ned !"

Borgmester J. P. Hansen: Hvorledes er Bestyrelsens Stilling til Forslaget ?

 Formanden: Vi vil gerne høre, hvad Medlemmerne mener, der skal gøres ved “Sommerlyst " .

 Borgmesteren: Der burde henvises til, hvor Pengene til Forrentning og Amortisation skal komme fra.

 Grosserer C.E.Rasmusen: Hvorledes ligger Foreningens Indtægter, og er man i Stand til at betale Renter

og Amortisation ?

 Forpagter Brandt: Rag Kassen ned og byg en Pavillon ved Stranden, saa vil der blive Søgning.

 Tandlæge Jensen: Vil Bestyrelsen være med til et saadant Projekt?

 Landbetjent Andersen: Selskabets Opgave er at gøre godt, hvad der er forbrudtover for det gamle.

 Entreprenør Svare: Bestyrelsen har udført et godt Arbejde og i den Aand, der blev angivet ved sidste Generalforsamling. Naar Værten betaler 1000 Kr. i Leje, vil det jo kunne dække Amortiseringen. Der kan ikke eksistere to Værter i Skoven, og der er ikke saa langt fra ”Sommerlyst" til Strandenden.

 

Bange for Fagforeninger.

 

 Murermester Rasmussen: Skal vi ikke skrinlægge Tanken om en Pavillon ved Stranden. Vi bar Erfaring for, at en eller anden Fagforening kan komme og erobre den.

 Gartner Jensen: Det er for lille et Tilskud, der ydes fra Kommunen.

 Mogens Krause Thomsen: Man skal skille sig af med ”Sommerlyst " , der er en gammel Kasse og Ligkiste.

 Forretningsfører Als: De fleste Firmaer her i Byen yder aarligt Tilskud.

 Formanden: Det er kun 6-7 Firmaer, der yder Tilskud, og en af de Tilskudsgivende betinger Tilskudet med,

at det skal anvendes til Antaget og Opførelse af Fuglebure og Anskaffelse af Dyr. Vi arbejder for hele Byens Befolkning og mest dem, der ikke har Midler til at komme ud omkring. Det viser sig, at der stadig er flere, der søger Anlæget, og der vil altid være enkelte, der har imod, at der anskaffes Dyr og Attraktioner.

 Tandlæge Jensen : Bestyrelsen har udført et stort Arbejde for at skaffe Penge og man ogsaa have en vis

Ret til at bestemme, hvortil Pengene skal anvendes. Kunde man ikke dele Beløbet, saa baade

”Sommerlyst" Anlægets Interesser kunde blive varetaget ?

 

Ingen Fugleskydning.

 

Generalforsamlingen gik derefter over til Behandling af næste Sag paa Dagsordenen, om der skal holdes Fugleskydning i Sommer. Efter forskellige Udtalelser vedtoges det enstemmigt ikke at afholde nogen Skydning.

 

Mandaterne nedlægges.

 

Nu var man naaet til det næste brændende Punkt, Valg af ny Bestyrelse. Hele Bestyrelsen nedlagde deres

Mandater.

 Formanden redegjorde for Bestyrelsens Stilling. Man finder det ikke forsvarligt at reparere ”Sommerlyst" efter det udarbejdede Overslag, og Værten har mest Interesse i at faa Folk i ”Skovhuset ". Efter det Nederlag, Bestyrelsen fik paa sidste Generalforsamling, har vi alle besluttet at gaa, og lade andre komme til at arbejde.

 Tandlæge .Jensen : Formanden og Bestyrelsen fik da paa sidste Generalforsamling Anerkendelse for deres Arbejde gennem Aarene.

 Borgmester J. P. Hansen vilde, selvom det falder Bestyrelsen bittert, at reparere ”Sommerlyst", dog hentille

til Bestyrelsen at fortsætte.

 Formanden: Det bliver der ikke noget af.

 Speditør Lund: Saa skulde Bestyrelsen have taget Konsekvensen og gaaet paa sidste Generalforsamling,

hvor de fik Nederlaget.

 Chr. Meyer : Dersom man gjorde i andre Foreninger, som her, naar man sidder i en Ledelse, vilde vi sikkert

faa det Spark, som vi trængte til. -- Nu kommer de som Diktatorer og vil gaa fordi Medlemmerne ikke vil som Bestyrelsen, men de har at rette sig efter Medlemmerne. Jeg foreslaar at vælge en ny Bestyrelse.

 Maskinmester Lauersen : Kan Bestyrelsen ikke gaa ind paa et Kompromisforslag ? Jeg tror ikke, vi kan undvære den Bestyrelse, vi har i Øjeblikket og særdeles Formanden.

Leger Jensen: Naar der er saa mange Udtalelser for at bevare ”Sommerlyst", maa der dog være adskillige

at vælge til Bestyrelsen .

 Kontorbestyrer Ravn : Naar Bestyrelsen ikke mener at kunne arbejde for Sagen, som den ligger, er det naturligt den vil gaa. Det forbavser mig, at Overslaget angaaende”Sommerlyst " har været hos Kähler.

 Dirigenten ( afbryder ) : Det er Valg af Bestyrelse, vi er ved.

 Ravn (fortsætter): Jeg tror ikke, vi kan faa valgt en Bestyrelse, før Spørgsmaalet ”Sommerlyst" er klaret.

 Købmand Aaby: Jeg er tilfreds med den Bestyrelse, der har været, og jeg synes, det er udmærket, man forskønner Anlæget. Bestyrelsen skal, efter hvad der er foregaaet, have Lov at gaa.

Taleren foreslog derefter flere af dem, der har været forrest i Kritiken over for Bestyrelsen, til den nye Ledelse.

 Det viste sig i den følgende halve Time, at det var umuligt at finde Medlemmer, der vilde gaa ind i Bestyrelsen. Generalforsamlingen suspenderedes 1/2 Time, men heller ikke dette hjalp.

 Der optoges endnu en Debat om forskellige Forhold, men da man kom til Forslag, trak de fleste sig tilbage og Dirigenten fandt det derfor betimeligt at afslutte Generalforsamlingen.

 Der var dog forinden af Viceinspektør Christiansen fremsat et Tillidsvotum til Bestyrelsen, som vedtoges,

men Bestyrelsen nægtede stadig at modtage Genvalg.

                             *

Der blev altsaa ingen ny Bestyrelse dengang, men naar den afgaaende ikke vil fortsætte, maa der vel snart blive indvarslet til en ny Generalforsamling, saa der kan tages fat paa Arbejdet, bl. a. med Anlægsfestens Tilrettelægning.

 En Forestilling som den i Aftes er ikke voksne Mennesker værdig. Det er en højst utiltalende Holdning, der er indtaget af de Folk, som raaber højt om Pietetsfølelse, men ikke vil gaa ind i et Arbejde for det, de synes skal bevares ud i Fremtiden.

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør.

Jimmy Pedersen

Mediestreamer

 

Renskrevet Jimmy Probst.

Oplagt af Henrik Bach 2021

 

 

 

Vestsjællands Social-Demokrat 18. juni 1936

Forskønnelsesselskabets Generalforsamling nr. 2 den 18. juni 1936

Korsør ForskønneIsesselskab afholdt i Aftes den med megen Spænding imødesete Fortsættelse af

Selskabets aarlige Generalforsamling, der som bekendt forrige Mandag sluttede i vild forvirring, idet

Ingen at de Medlemmer, der var foreslaaet i Stedet for den gamle Bestyrelse vilde modtage Valg.

Generalforsamlingen i Aftes fik dog et roligt Forløb, og man fik endelig valgt de 6 nye Medlemmer

til Bestyrelsen. Mødet var besøgt af ca. 70 Medlemmer.

 

 Formanden, Krause Thomsen, bød Velkommen og anmodede Borgmester J.P. Hansen om igen at indtage sin Dirigentpost. Borgmesteren mente dog ikke, at det var en Fortsættelse af den forrige Generalforsamling og foreslog at vælge en ny Dirigent, men blev saa valgt igen.

 

 Dirigenten forespurgte herefter Bestyrelsen, om den havde fundet et nyt Grundlag eller man stadig fastholdt sin Stilling fra sidste Generalforsamling. Da det sidste var Tilfældet udbad Borgmesteren sig Forslag til 6 nye Bestyrelsesmedlemmer.

Foreslaaet blev Landbetjent Aage Andersen, Malermester Weidemann, Direktør Th. Rasmusen,

Gross. C.E. Rasmusen, Bankdirektør G. Johansen, Tandlæge Jensen og Overassistent Arum.

Som Stemmetæller valgtes Ekspeditionschef H. Bindslev og Kontorbestyrer L. Ravn.

Valgt til Bestyrelsen blev Aage Andersen, Weidemann, Th. Rasmusen, C.E. Rasmusen, G. Johansen og Tandlæge Jensen.

  Til Revisorer valgtes , da de to afgaande, Dir. Niels Chr. Hansen og Forretningsfører Als, ikke ønskede

 

Genvalg, Bogholder R. Jensen og Planteskoleejer Gustav Mathiesen.

  Mens disse to Punkter ikke gav Anledning til nogen Diskussion, blev der derimod lidt mere Liv i Diskussionen under Eventuelt.

  Krause Thomsen forespurgte den nye Bestyrelse, hvem han maatte henvise til, hvis han blev ringet op af Hjarlstrøms Tivoli ang. Anlægsfesten.

 

C.E. Rasmusen : Bestyrelsen maa have Tid til at konstituere sig.

 

 Overmatros Skjalm ønskede den nye Bestyrelse Hels og Lykke med Arbejdet og udtalte Haabet om, at Selskabet maatte trives godt og arbejde for større Tilgang af medlemmer.

 

 Fisker Chr. Meyer henstillede til den nye Bestyrelse, at dens første Arbejde maatte blive at sørge for at gøre Skoven i ordentlig Stand. Borde og Bænke trænger til at fornyes alt sammen. Vejene er misrøgtede i høj Grad.

 

 Forpagter Branth : Vejene er i fineste Orden.

 

 Fisker Axel Larsen : Folk er blot kede at at gaa i Skoven. Selv om man bygger nok saa meget, kommer Folk alligevel ikke i Skoven.

 Forpagter Branth rettede en varm Tak til den gamle Bestyrelse og især dens energiske Formand. Man vil gøre større Skade ved at lade Anlægget ligge hen end Sommerlyst. Leve den gamle Bestyrelse.

 L. Ravn gjorde opmærksom paa, at Kommunen altid havde holdt Skovens Veje i en saadan Stand, at dem kunne være bekendt.

 

 Da der herefter ikke var flere, der ønskede Ordet, takkede Dirigenten for god Ro og Orden og fordi man endelig i Aften havde naaet Resultat, og efter at Krause Thomsen havde udbragt et Leve for Dirigenten, Sluttede Generalforsamlingen.

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør.

Jimmy Pedersen

Mediestreamer

 

Renskrevet Jimmy Probst.

Oplagt af Henrik Bach 2021

 

Lidt om Skovhuset Af Jimmy Pedersen

Vinterlyst” nr 2 bygget ca. 1857.

Skovhuset i udkanten af skoven ud mod Skovvejen har en lang historie bag sig. Det er her beskrevet ved dets 25 års Jubilæum i 1937, den Pavillon bagtil blev siden i året 1938 tilbygget. Jeg har samlet fotos af stedet fra arkiv.dk så man fornemmer stedet historie, både af den forrige og nuværende bygning.

 

Korsør den 1 oktober 1937.

 

Det tredje ,,Vinterlyst” runder de 25 år...Der knytter sig mange glade minder og lystige erindringer til navnet ,,Vinterlyst”, ganske vist hedder byens Skovpavillon med den herlige udsigt ud over Noret officielt ,,Hotel Skovhuset”, men i daglig tale kaldes den oftest ,,Vinterlyst”. Det er også det oprindelige navn, som har haft to bærere før det nuværende etablissement, og det skal opfattes som en pendant til Forskønnelsesselskabets gamle Pavillon ,,Sommerlyst” inde i skoven.

 

,,Sommerlyst” skæbne er i de sidste par år blevet opfrisket så ofte i anledning af kampen for og imod dens fortsatte eksistens, og der kunne nu, hvor ,,Vinterlyst” nr 3 runder 25 års Jubilæet, være grund til også at drage et par træk frem fra dens historie.

 

Skoven har altid stået Korsoranernes hjerte nær, der er lige siden begyndelsen af det 19 Århundrede, ført en hård og ofte trang kamp for at værne om denne plet, der under krigene før år 1800 var blevet misrøgtet.

Og denne kamp, der kostede ofre, bevirkede at skoven blev særligt værdifuld for byen, og allerede før midten af forrige Århundrede, anlagdes den første Skovpavillon for byens befolkning, det første ,,Vinterlyst”.

 

Dette Etablissement blev i 1857 afløst af ,,Vinterlyst” nr 2, men den gamle bygning genopstod som Forsamlingshus i Boeslunde.

Det andet ,,Vinterlyst” med sin hvide kønne facade erindres stadigt at mange Korsoranere, medens det første vel kun kan huskes af meget meget få.

Og så kom det 3 ,,Vinterlyst” i 1912, det blev bygget bagved den hidtilværende Pavillon, og blev først, da ,,Hotel Skovhuset” blev åbnet til Pinse, var den hvide bygning nedrevet.

 

Det nye ,,Vinterlyst” blev naturligvis med Kommunen som Bygherre, opført af Murermester P. Bergmann og Tømrermestrene Brdr. Andreasen med Arkitekt Funch Espersen, København. Resultatet, som alle kender, blev et smukt og tiltalende Etablissement, der siden har været et af Korsoranernes kæreste udflugtssteder sammen med ,,Sommerlyst”.

En overgang syntes Strandens Dragen, at tage det traditionelle Skovpublikum, men f.eks i den netop afsluttede sæson har både ,,Skovhuset” og ,,Sommerlyst” haft en formelig Renaissance. Det manglede jo også andet, når det er Jubilæumsåret.

 

,,Hotel Skovhuset” har i de forløbne år haft 6 Værter, hvor at vi skal nævne ,,Klubhotellets” nuværende Vært Hotelejer Chr. Jensen, der afløstes af nuværende Grosserer Petersen, København.

Dernæst kom Restauratør Otto Kristiansen, nu Nykøbing F, og fra 1930 har Restauratør Ejnar Olsen været Skovvært.

 

I årenes løb er ,,Hotel Skovhuset” blevet moderniseret på forskellige områder, ligesom Skovudvalget, hvorunder det sorterer, altid har sørget for passende vedligeholdelse. De ydre omgivelser er også undergået forandringer, en del af den nuværende store Festplads bag Pavillonen, var således tidligere udlagt til Have for virksomheden. Med Restauratør Kristiansen strøg halvdelen af haven og Restauratør Olsen resten, således at pladsen fik det afrundede smukke udseende, som nu er tilfældet.

 

Det havebrug, der altid har været knyttet til Restaurationen, er nu flyttet til de jorder øst for Motorbanen, som ,,fra Arilds Tid” har hørt under skiftende Værter på ,,Vinterlyst”. Disse jorder er på 5 1/2 Tdr Ld, hvortil Restauratør Olsen har føjet en Forpagtning af yderligere 9 Tdr. Ld., hvor nu Motorbanen ligger. Til ,,Skovhuset” hører derfor et helt lille Landbrug, malkekøer, svin m.v.

Hvad er Deres Jubilæumsønske? Spørger vi Restauratør Ejnar Olsen.

 

,,Nu da den 25 sæson er afsluttet, og godt afsluttet, kan jeg glædeligvis sige, så spekulerer man naturligvis på fremtiden. Mit ønske og Gæsternes Ønske!! Af Kommunen skulle derfor være Centralvarme og en ny Veranda på ,,Skovhuset” sydside, både af pladshensyn og fordi der er lunere.

 

Vi lader ønsket gå videre....

Det tredje ,,Vinterlyst” går nu ind i de næste 25 år, og i aften markers begivenheden ved den store Jubilæumsfest.

 

Kilde: Korsør Avis den 1 oktober 1937

Mediestream

Ariv.dk

Jimmy Pedersen

2021

 

Oplagt af Henrik Bach

2021

 

"Vinterlyst” nr 2 er fra ca. 1857.
Og så kom det 3 ,,Vinterlyst” i 1912.
Her 1914.
Prøv at lægge mærke til , hvor kort trappen ned til hovedvejen er , det var inden , der blev gravet af Skovbakken, bakken graves ned ca. 1956/57
Skovhuset, set fra skoven i 1941. Foto Helge Langkow.
Den store sal klar til fest.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør
Jimmy Pedersen
Mediestreamer

Renskrevet Jimmy Probst.
Oplagt af Henrik Bach 2020

Tilbage til Kongerække

Tryk her